Một số Phong trào trọng tâm đã qua và đang thực hiện
Kết quả 5 năm phong trào "Tự rèn luyện" trong Nữ tu

Xác định vai trò, nhiệm vụ và chức năng của Hội LHPN là tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ trong đó có giới nữ tu có điều kiện tiếp cận với phong trào phụ nữ và hiểu rõ thêm về hoạt động của Hội, từ đó nắm được các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách có liên quan đến tôn giáo, các nội dung chuyên đề về giới. Vận động nữ tu và phụ nữ có đạo tích cực tham gia các phong trào của Hội, của địa phương, khuyến khích động viên các tập thể và cá nhân giới nữ tu hoạt động xã hội mang tính nhân đạo từ thiện trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước ,vì lợi ích của phụ nữ, trẻ em và xã hội theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Tự rèn luyện”, giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn quận, đã tạo sự gắn kết giữa các dòng tu, chùa ni trên địa bàn với các cấp Hội Phụ nữ. Nhìn chung, hoạt động của nữ tu luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc đồng thời hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo do các ban ngành, đoàn thể phát động, tuyên truyền đến các tín đồ về việc tham gia cùng với địa phương trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng, chống các hiện tượng mê tín dị đoan, các phong tục tập quán lạc hậu, thực hành tiết kiệm trong các lễ hội của Tôn giáo tạo sự gắn bó với Hội, góp phần thực hiện 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các nữ tu sĩ góp ý cho định hướng hoạt động phong trào “Tự rèn luyện” giai đoạn tiếp theo và phong trào phụ nữ của quận nhà nói chung. Hầu hết các nữ tu cho rằng 3 nội dung của phong trào rất phù hợp và cần thiết với sự rèn luyện của nữ tu, đề nghị các cấp Hội tiếp tục triển khai sâu rộng trong giới nữ tu. Đồng thời cần tăng cường tổ chức thêm nhiều chuyên đề tuyên truyền về pháp luật, chuyên đề sức khỏe tại các dòng tu để các nữ tu được tiếp cận đầy đủ hơn.

Trong 5 năm qua, phong trào “Tự rèn luyện” đã có 725 lượt ni, soeur ở các chùa ni, dòng tu đăng ký thực hiện, qua bình chọn có 701 lượt nữ tu đạt 3 nội dung, 24 lượt nữ tu đạt 2 nội dung, trong đó có dòng tu Lansan Maithôn, dòng Mến Thánh giá, Dòng Thánh Phaolô, Chùa Phổ Đà, Chùa Phước Viên, Chùa Châu Lâm, Dòng Phan sinh thừa Sai Đức mẹ, Tu viện Đa Minh… đã vận động được nhiều nữ tu sĩ tham gia thực hiện tốt. Hội nghị khen thưởng 12 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào nữ tu “Tự rèn luyện” giai đoạn 2010-2015.

Phan Thị Liên
Các thông tin khác
Phụ nữ Bình Thạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phong trào ''Xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai''

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm