Từ đại hội đến đại hội
  Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021
      - Đại hội phụ nữ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp Hội và phong trào phụ nữ nhằm khẳng định sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ quận trong nhiệm kỳ qua; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ vai trò, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của quận.
     - Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nêu tại các văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để từ đó có sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, hội viên phụ nữ để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống.
        - Cỗ vũ, động viên tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ vai trò, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, làm dấy lên phong trào thi đua trong toàn thể hội viên phụ nữ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
  Đại hội đại biểu phụ nữ quận Bình Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm