Thông tin tổng hợp
Tài liệu sinh hoạt hội viên, phụ nữ về Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII (phần 1)
Tài liệu sinh hoạt hội viên, phụ nữ về Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được diễn ra từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị ngày 20-01-2016, khai mạc chính thức ngày 21-01-2016. Đây là sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta trong năm 2016. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

PHẦN I: NỘI DUNG HỌC TẬP TẠI CÁC CUỘC SINH HOẠT HỘI VIÊN


Câu hỏi 1
: Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (nhiệm kỳ 2016 - 2020) được xác định như thế nào?

Trả lời:

-Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Câu hỏi 2
: Nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (nhiệm kỳ 2016-2020) được xác định như thế nào?

Trả lời:

(1) Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tri thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của các ngành, lĩnh vực; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

(2)Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế, năng lực quản lý của Nhà nước và năng lực quản trị doanh nghiệp.

(3)Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

(4)Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

(5)Quản lý tốt sự phát triển xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; thực hiện tốt chính sách với người có công; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

(6)Khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(7)Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

(8)Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

(9)Hoàn thiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng củng c, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(10)Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh.

(11)Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(12)Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa…


Câu hỏi 3
: Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là gì?

Trả lời:

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.


Câu hỏi 4: 
Đại hội Đảng đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu nào trong 5 năm tới?

a) Về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 - 40%.

b) Về xã hội:

Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

c) Về môi trường:

Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 - 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.


Câu hỏi 5:
 Hội viên, phụ nữ cần làm gì để thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?

Trả lời:

Học tập, nghiên cứu và thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là nhiệm vụ của mỗi người dân, trong đó có các tầng lớp phụ nữ. Việc học tập là cơ hội giúp hội viên, phụ nữ hiểu và nắm được những thành tựu trên từng lĩnh vực của địa phương, của đất nước; những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp trong nhiệm kỳ đại hội Đảng. Từ đó, mỗi hội viên, phụ nữ có kế hoạch cụ thể cho bản thân và xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần phát triển đất nước.

Đối với hội viên phụ nữ nói chung:

- Nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chấp hành đúng, đầy đủ luật pháp và chính sách của Nhà nước;tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các cuộc vận động của HộiLiên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đặc biệt là Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; các cuộc truyền thông do Hội tổ chức; các cuộc họp tại khu dân cư; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định trong hương ước, quy ước tại cơ sở.

- Chủ động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với bản thân và gia đình, tập trung vào thực hành tiết kiệm và rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”.

- Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội...; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước “Tự tin,Tự trọng,Trung hậu,Đảm đang” góp phần tạo dựng hình ảnhđẹp vềngười phụ nữ Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

- Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng ở mọi nơi, mọi lúc và truyền đạt lại cho người thân trong gia đình; vận động, giáo dục con em tích cực đến trường, xóa mù chữ; tham gia thực hiện phong trào đọc và làm theo sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết.

- Phát huy nội lực tạo sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; thay đổi tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạnáp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tham gia các phong trào phát triển kinh tế do Hội phát động nhằm sử dụng và phát huy hiệu quả đồng vốn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, gắn kết các thành viên bằng tình yêu thương, tạo dựng sự đoàn kết, hoà thuận trong gia đình; vận động chồng, con và người thân trong gia đình sống và làm theo pháp luật; đăng ký và cam kết thực hiện gia đình“5 không, 3 sạch”gắn với xây dựng gia đình văn hoá và xây dựng nông thôn mới.

- Gìn giữ và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình chính sách, gia đình các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; đỡ đầu, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tích cực tham gia công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, hải đảo của Tổ quốc; tham gia quản lý đường biên cột mốc, đấu tranh chống các hoạt động vi phạm biên giới, xâm canh, xâm cư lấn chiếm biên giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành phụ nữ và các tệ nạn xã hội khác;

- Tích cực tham gia phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, mỗi người lựa chọn một môn thể thao thích hợp để rèn luyện sức khỏe góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ và tầm vóc người Việt Nam; tham gia giao lưu văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các nội dung trên, các chị em phụ nữ trong diện dưới đây cần:

Phụ nữ doanh nhân: Hưởng ứng và hỗ trợ tích cực phong trào phụ nữ khởi nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân nữ lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao;Phát huy thế mạnh của các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh do phụ nữ làm chủ; quan tâm phát triển các ngành nghề truyền thống góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, thu hút lao động nữ, đảm bảo an sinh xã hội; chủ động, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường quốc tế; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Phụ nữ trí thức: Phát huy trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo với vai trò là những chuyên gia đầu đàn, nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển nền kinh tế tri thức; tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, hỗ trợ, giúp đỡ các nhóm đối tượng phụ nữ thuộc các tầng lớp trong xã hội về cung cấp thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ, đặc biệt là quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển sản xuất cho phụ nữ nông thôn, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; nỗ lực nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng chế có giá trị ứng dụng cao, đồng thời phổ biến rộng rãi, có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực đào tạo nghiên cứu khoa học, quản lý, kinh doanh, sản xuất và dịch vụ.

Phụ nữ nông dân: Thực hiện sản xuất, chế biến, vận chuyển sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường của pháp luật; nhạy bén, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và quyết tâm thực hành sản xuất sạch, chế biến sạch; chủ động xây dựng thương hiệu sản phẩm nông đặc sản góp phần đưa nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế; nâng cao kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động xây dựng cơ cấu mùa vụ phù hợp; tận dụng ưu thế từng vùng miền để có kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi đảm bảo năng suất, chất lượng. Đặc biệt, tạo dựng mối liên hệ giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và người lao động sản xuất để tạo chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hiệu quả.

Phụ nữ công nhân: Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, không ngừng sáng tạo, cải tiến trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; phấn đấu trở thành các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; nâng cao đời sống tinh thần, hiểu biết văn hóa – xã hội, chủ động sắp xếp cuộc sống, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

PHẦN II: NỘI DUNG THAM KHẢO


Một số thông tin chung về Đại hội:

Chủ đề của Đại hội XII được xác định là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Về dự Đại hội có 1.510 đồng chí, trong đó 194 là đại biểu nữ (chiếm 12,85%); 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số (11,52%); 10 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động (0,6%).

Về độ tuổi: Dưới 30 tuổi có 2 đại biểu (0,13%); từ 31đến 40 tuổi có 51 đại biểu (3,38%); từ 41 đến 50 tuổi có 322 đại biểu (21,32%); từ 51đến l60 tuổi có 1.040 đại biểu (68,87%); từ 61 đến 70 tuổi có 93 đại biểu (6,16%); trên 70 tuổi có 2 đại biểu (0,13%).

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế bầu cử tại Đại hội, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu ra 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, trong đó có 03 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị là nữ; bầu ra 03 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội đã nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè quốc tế. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đã nhận được hơn 242 điện, thư chúc mừng của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục trên thế giới. Đây là Đại hội Đảng toàn quốc nhận được điện, thư chúc mừng nhiều nhất so với các kỳ Đại hội truớc, thể hiện tình cảm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đảng, Nhà nuớc và nhân dân ta; đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước, dân tộc ta trên trường quốc tế.


Câu hỏi 1:
 Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ như thế nào?

Trả lời:

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều ch trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây đựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Câu hỏi 2
: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII của Đảng?

Trả lời:

Chủ đề Đại hội XII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đây cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phương châm chỉ đạo Đại hội XII của Đảng là:

“Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”.Các thông tin khác
Hội thi Báo cáo viên – Tuyên truyền viên giỏi Chủ đề: “Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và hành động của Cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Bình Thạnh”
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp.
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hằng ngày” giai đoạn 2007-2017 và Hội thao “Phụ nữ khỏe"
HỘi LHPN quận Bình Thạnh dâng hương Đền Hai Bà Trưng
HỘI LHPN QUẬN BÌNH THẠNH: TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 1977 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG VÀ 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm