Kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm
Tài liệu tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đất nước đang được chứng kiến những tăng trưởng vượt bậc về mặt kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, người phụ nữ Việt Nam vừa tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống đạo đức quý báu, tốt đẹp mà các thế hệ trước để lại, mặt khác không ngừng hình thành, phát triển những phẩm chất tiên tiến phù hợp với các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từng bước góp phần tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. 

Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị trường và thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đã và đang tạo ra không ít tác động tiêu cực đối với việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đánh giá về những khó khăn, thách thức đối với phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã chỉ rõ: “Phụ nữ gặp nhiều khó khăn thách thức khi thực hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Phẩm chất đạo đức và một số giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng phát triển trong một bộ phận phụ nữ”. 

Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12/3/2010 theo Quyết định số 343/QĐ-TTg (sau đây gọi là Đề án 343 PN), Ban Điều hành Đề án 343 PN phối hợp với đội ngũ chuyên gia tại Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là tài liệu nguồn phục vụ cho việc triển khai nội dung tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của 4 Tiểu đề án thuộc Đề án 343 PN, nhằm cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với bối cảnh hội nhập và phát triển cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các Bộ/ngành tham gia Đề án: Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên; Tổng Liên đoàn Lao động. 

Để đạt được mục tiêu trên, cuốn tài liệu được kết cấu gồm 3 phần: 

Phần 1: Những vấn đề đặt ra và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc giữ gìn và phát triển phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước. 

Nội dung của phần này tập trung giới thiệu khái quát đặc điểm thời kì CNH, HĐH và những tác động, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới phẩm chất đạo đức phụ nữ; quan điểm của Đảng ta và Bác Hồ về việc giữ gìn và phát triển phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhiệm vụ cơ bản nhằm giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức năng lực của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước. 

Phần 2: Những phẩm chất đạo đức phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. 

Nội dung của phần này tập trung nêu căn cứ hình thành và nội dung của những phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, bao gồm: Đảm đang trong gia đình và xã hội, yêu nước chống giặc ngoại xâm; xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa; thủy chung nhân hậu; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động. Mỗi truyền thống phẩm chất đạo đức ấy đều gắn liền với những tấm gương tiêu biểu về những người phụ nữ mà tên tuổi đã gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

Phần 3: Những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam cần giữ gìn và phát triển trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. 

Nội dung của phần này tập trung giới thiệu về những tiêu chí phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam cần giữ gìn, phát triển để phù hợp với yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước, bao gồm: Yêu nước; ý thức trách nhiệm đối với gia đình, xã hội; ý thức tiếp thu tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ và kĩ năng nghề nghiệp; tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên trong cuộc sống; ý thức xây dựng lối sống văn hóa; ý thức pháp luật; phẩm chất nhân hậu, vị tha; ý thức rèn luyện sức khỏe. Mỗi tiêu chí về phẩm chất đạo đức đều được triển khai theo các ý: Khái niệm, nội dung, các giải pháp cần thực hiện. 

Đây là tài liệu nguồn trong hệ thống tài liệu của Đề án, phạm vi nội dung đề cập trong tài liệu khá rộng trong khuôn khổ dung lượng của một tập tài liệu hạn hẹp, do vậy, nhóm biên soạn chỉ đặt ra mục tiêu cung cấp những thông tin chung, những vấn đề cơ bản, để các Bộ/ngành chủ trì các Tiểu Đề án có căn cứ xây dựng các bộ tài liệu nghiên cứu, tài liệu tập huấn, tài liệu truyền thông phù hợp với yêu cầu của ngành mình.

Trong quá trình biên soạn tài liệu, tập thể những người tổ chức thực hiện bản thảo có tham khảo, sử dụng những văn kiện, tài liệu của Đảng, Nhà nước và một số công trình nghiên cứu của các cá nhân và tổ chức đã công bố. Nhưng vì nguồn tư liệu phục vụ cho việc biên soạn có hạn, lại là một đề tài mới, có những thông tin, những hệ giá trị chưa từng được tài liệu nào đề cập đến, cần được tiếp tục tìm tòi và thử nghiệm trong thực tế. 

Vì thế cuốn sách chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Mong bạn đọc lượng thứ và góp ý bổ sung để lần tái bản sau nội dung sách được hoàn thiện hơn. 

Ban Soạn thảo Hội LHPN Việt Nam

Các thông tin khác
Gương sáng Phụ nữ "Người Phụ nữ luôn hết mình với công tác xã hội từ thiện"
Tổ chức tọa đàm “Phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới” và ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Phụ nữ với Đề án 343”
Tài liệu tuyên truyền
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm