Thông tin tổng hợp
Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 8 của BCH TW Đảng (Khóa XI)

Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 8

của BCH TW Đảng (Khóa XI)

 

Với mục đich tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở hiểu rõ những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) vào sáng ngày 25/02/2014.

Tại Hội nghị các chị đã được nghe đ/c Từ Hồng Long – QUV – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo các chuyên đề như: Kết luận số 74-KL/TW về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”;

Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Một số vấn đề về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua. Đồng thời được nghe đ/c Từ Hồng Long nói chuyện thời sự về mối quan hệ nước lớn “kiểu mới” trong cục diện chính trị thế giới giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở Nghị quyết TW8 (Khóa XI), Ban thường vụ Hội LHPN quận đề nghị thường trực các cơ sở Hội tiếp tục tham mưu cho Cấp ủy đảng tổ chức cho các chị trong Ban chấp hành, Cán bộ Chi, tổ hội được học tập, quán triệt Nghị quyết.

                                                                                             Liên Phan
Các thông tin khác
Hội LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2014)
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội
Hội LHPN Quận Bình Thạnh tổ chức công trình trao Mái ấm tình thương
Hội nghị "Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội" năm 2014
Tổ chức phát vay nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm