Thông tin tổng hợp
Hội LHPN quận Bình Thạnh với công tác Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và hướng đến Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
           Theo đó, Hội LHPN từ quận đến cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN thành phố, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, của các Cấp ủy cơ sở và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận từ đó phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, trong đó đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội năm 2016 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016”.
           Để Đại hội đại biểu Phụ nữ từ quận đến cơ sở được tổ chức thành công, ngay từ đầu năm chỉ đạo các cơ sở Hội vừa tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2011-2016, vừa tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ từ chi, tổ trở lên để kịp thời bổ sung, thay thế, sao cho có một lực lượng dự kiến cho Ban chấp hành khóa mới thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời Ban Thường vụ Hội LHPN quận đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đại hội Phụ nữ quận và cơ sở nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; qua đó động viên, biểu dương cán bộ, hội viên, phụ nữ đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân toàn quận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận nhà. Kế hoạch cũng yêu cầu việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đổi mới cả về phương pháp đánh giá phong trào, cả về cách xây dựng phương hướng hoạt động của Hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ tới; đặc biệt phát huy trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong bàn bạc, thảo luận xây dựng kế hoạch; trong việc lựa chọn, quyết định các vấn đề, các công trình trọng điểm và giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với từng đơn vị; bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Hội các cấp cũng cần phải phát huy được vai trò, trách nhiệm, sự sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất cũng như trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phụ nữ vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
          Nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt các cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng hợp lý, thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, có sự kế thừa và phát triển; thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có đủ sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Hội. Việc chuẩn bị Đại hội đảm bảo khoa học, đúng nguyên tắc. Đại hội phải được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Theo kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội điểm của Hội LHPN Phường vào ngày 17, 18/3/2016; các cơ sở Hội còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2016; Đại hội đại biểu Phụ nữ quận hoàn thành trong tháng 7/2016.
           Cùng với yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; trong năm 2016 các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Chi – tổ hội, hoạt động của lực lượng hội viên nòng cốt; quan tâm chú trọng các loại hình tập hợp hội viên theo yêu cầu chính trị - theo sở thích để tổ chức Hội thực sự là tổ chức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt phong trào “Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch” gắn với mô hình “Gia đình cùng tiến thực hiện 5 không, 3 sạch”, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.
                                                                                                                                                Phan Thị Liên
Các thông tin khác
Hội thi nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề "Phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS trong nữ sinh viên" tại trường Đại học Hutech
HỘi LHPN quận Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/102016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức hội thi “Gương sáng Phụ nữ quanh tôi” năm 2016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm