Thông tin tổng hợp
Đảng viên trẻ tích cực trong phong trào Hội

Trong soá Chuû tòch Hoäi LHPN 20 Phöôøng treân ñòa baøn quaän Bình Thaïnh, coù moät ngöôøi caùn boä Hoäi ngöôøi nhoû nhaén, daùng cao cao, luoân tay luoân chaân trong caùc hoaït ñoäng, ñaëc bieät hôn nöõa duø tuoåi ñôøi vaãn coøn khaù treû (29 tuoåi) nhöng chò ñaõ coù 8 naêm gaén boù cuøng phong traøo Hoäi. Ñoù laø chò Traàn Thò Thu Trang – Ñaûng uûy vieân – Chuû tòch Hoäi LHPN Phöôøng 14. 

Sinh naêm 1982, chò Thu Trang hieän laø moät trong nhöõng Thöôøng tröïc Hoäi treû tuoåi cuûa quaän. Tuy treû tuoåi nhöng Thu Trang ñaõ coù 8 naêm thaâm nieân vôùi coâng taùc phuï nöõ. Naêm 2003, sau khi toát nghieäp lôùp Trung caáp Haønh chính – Chính trò T5 cuûa tröôøng Caùn boä Thaønh phoá, Thu Trang veà nhaän nhieäm vuï Phoù chuû tòch Hoäi LHPN Phöôøng 14. Ngôõ coâng taùc Hoäi seõ heát söùc gian nan vôùi coâ gaùi môùi 21 tuoåi naøy, theá nhöng Thu Trang ñaõ coù nhieàu noã löïc, chuû ñoäng tham möu, ñeà xuaát ñoåi môùi noäi dung vaø phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi. Töø vieäc ra maét, quaûn lyù CLB Nöõ thanh – tieàn hoân nhaân cho ñeán coâng tacù hoã trôï phuï nöõ phaùt trieån kinh teá, caùn boä hoäi vieân phuï nöõ treân ñòa baøn luoân thaáy thaáp thoaùng daùng voùc beù nhoû cuûa chò Phoù chuû tòch trong moïi vieäc. Vôùi nhöõng noã löïc khoâng ngöøng ñoù, Thu Trang ñaõ vinh döï ñöùng vaøo haøng nguõ nhöõng ngöôøi Ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn Vieät vaøo ngaøy 29/12/2005. Thaùng 4/2006, Trang ñöôïc vinh döï baàu choïn laø Chuû tòch Hoäi LHPN Phöôøng. Trang cho bieát thôøi ñieåm naøy ñoái vôùi chò laø heát söùc naëng neà bôûi traùch nhieäm nhö ñeø naëng hôn treân ñoâi vai nhoû beù cuûa chò. Theá maø, ngöôøi ta vaãn thaáy chò chuû tòch Hoäi treû tuoåi khoâng keå ngaøy ñeâm, xoác vaùc vôùi coâng taùc Hoäi. Chò laø nhaân toá chính cuûa phong traøo vaên hoùa vaên ngheä taïi ñòa phöông, ñi ñaàu trong caùc hoaït ñoäng hoã trôï, chaêm lo cho phuï nöõ khoù khaên vaø thaønh vieân caùc loaïi hình taäp hôïp. Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh”, chò ñaõ chuû ñoäng toå chöùc nhieàu chöông trình thöïc hieän nhö: moâ hình “Tay trao tay”, toå chöùc böõa côm ngöôøi giaø haøng quyù, vaän ñoäng caùn boä hoäi vieân phuï nöõ thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Ngöôøi Vieät Nam öu tieân duøng haøng Vieät Nam” vôùi moâ hình baùn haøng coù trôï giaù… Chò cuõng laø moät trong nhöõng nhaân toá chuû choát, thaønh vieân Ban chuû nhieäm CLB Tuyeân truyeàn vieân caáp quaän. Naêm 2010, taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä Phöôøng 14, chò ñaõ vinh döï ñöôïc baàu vaøo BCH Ñaûng boä Phöôøng. Ñaây laø moät noã löïc raát lôùn cuûa baûn thaân chò trong vieäc khaúng ñònh choã ñöùng cuûa phuï nöõ. Hoaït ñoäng Hoäi vaø phong traøo Phuï nöõ Phöôøng 14 trong naêm 2010 ñaõ coù nhieàu khôûi saéc, ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä. Chò Trang laø moät trong caùc chuû tòch Hoäi LHPN Phöôøng ñaõ vaø ñang noã löïc nhaèm ñöa phong traøo Hoâi ngaøy caøng phaùt trieån, laø moät taám göông Ñaûng vieân treû noåi baät trong phong traøo Hoäi. 

Trang chia seû: “Caùn boä Hoäi raát vaát vaû, ñaëc bieät phaûi bieát thu xeáp vieäc gia ñình ñeå gaén boù vôùi phong traøo, saâu saùt vôùi caùc hoaït ñoäng taïi ñòa phöông. Tuy nhieân, thaät haïnh phuùc bieát bao khi phong traøo Hoäi LHPN Phöôøng 14 ñaõ thöïc söï ñi vaøo chieàu saâu, coù nhieàu noäi dung phong phuù ña daïng nhaèm thu huùt phuï nöõ ñeán vôùi hoaït ñoäng Hoäi. Laø moät caùn boä treû, toâi seõ tieáp tuïc phaán ñaáu”.

                                                                            Hoaøng Leâ

Các thông tin khác
Nữ doanh nhân tích cực với hoạt động phong trào
Hạnh phúc khi được chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh
Hoạt động chăm lo học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của Hội LHPN Phường 14
Suốt đời học tập và làm theo gương Bác
Người cán bộ Hội tận tâm với công việc
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm