Thông tin tổng hợp
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Nữ doanh nhân tích cực với hoạt động phong trào

              Là một doanh nhân nhưng chị rất tích cực trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là đối với các hoạt động của Hội Phụ nữ. Chị là Hoàng Lệ Chi, sinh năm 1962 - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công Ty cổ phần Tư vấn dịch vụ Phúc Kim Long (356/4 XVNT- P.25- QBT- TP.HCM). Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ nữ Doanh nghiệp Quận Bình Thạnh, chị đã góp ý cho Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thạnh củng cố về nhân sự Ban chủ nhiệm, đồng thời rà soát thành viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tích cực vận động các nữ doanh nghiệp tham gia vào câu lạc bộ, tính đến thời điểm hiện nay, câu lạc bộ có 30 thành viên, trong đó phát triển mới 15 thành viên so với thời gian đầu củng cố và hoạt động dưới sự định hướng hoạt động và chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thạnh.

  Hạnh phúc khi được chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh
           Tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong số 80 gương cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động được Ban thường vụ Hội LHPN quận vinh danh nổi bật có chị Võ Thị Xuân – Tổ trưởng Phụ nữ 7 – Khu phố 1 – Phường 13.
  Đảng viên trẻ tích cực trong phong trào Hội

Trong soá Chuû tòch Hoäi LHPN 20 Phöôøng treân ñòa baøn quaän Bình Thaïnh, coù moät ngöôøi caùn boä Hoäi ngöôøi nhoû nhaén, daùng cao cao, luoân tay luoân chaân trong caùc hoaït ñoäng, ñaëc bieät hôn nöõa duø tuoåi ñôøi vaãn coøn khaù treû (29 tuoåi) nhöng chò ñaõ coù 8 naêm gaén boù cuøng phong traøo Hoäi. Ñoù laø chò Traàn Thò Thu Trang – Ñaûng uûy vieân – Chuû tòch Hoäi LHPN Phöôøng 14.

  Hoạt động chăm lo học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của Hội LHPN Phường 14
  Suốt đời học tập và làm theo gương Bác

Tin Đảng, yêu Bác và quyết tâm suốt đời phấn đấu, hy sinh, học tập và làm theo gương Bác”, đó là những gì cô Nguyễn Thị Nhị có thể đúc kết lại sau nhiều năm làm công tác Hội.

  Người cán bộ Hội tận tâm với công việc

Nhắc đến cô Phạm Thị Bạch Ngọc – Phó chủ tịch Hội LHPN Phường 13 - quận Bình Thạnh, ai cũng yêu mến tặng cho cô hai tiếng thân thương “Má  Ngọc”.

  Người cán bộ đi đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác
Nhắc đến đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Loan, không ai không khỏi thừa nhận về sức làm việc kiên trì, nhẫn nại, chủ động và luôn sáng tạo trong công việc.
  Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Bình Thạnh phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(giai đọan 2007-2009)
Hội LHPN quận Bình Thạnh là một tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ quận ủy quận Bình Thạnh và sự định hướng nội dung hoạt động của Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Bình Thạnh, hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Các thông tin khác
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2017
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2016
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2015
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2013
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm